Välkommen till årsstämma i SOZAP AB [sv]

POSTED BY admin June 24, 2020 in investor-relations
Post thumbnail

Välkommen till årsstämma i SOZAP AB (Publ)

Aktieägarna i SOZAP AB (publ.) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 juni kl. 10.00 i bolaget huvudkontor, Västra Storgatan 23, Nyköping.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

Vara införda i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB per den 22 juni 2020 dels anmält sig till bolaget senast tisdagen den 23 juni 2020, på något av följande sätt:

 • Per email till rade@sozap.com
 • Per post till adress: SOZAP AB (publ), Västra Storgatan 23, 611 32 Nyköping

 

Vid anmälan måste aktieägare ange namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt eventuella biträden. Sker deltagandet med stöd av fullmakt ska denna insändas i god tid före årsstämman.

De personuppgifter som samlas in från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för årsstämman 2018.

Antal aktier
Det totala antalet aktier i bolaget var den 06 april 2020, 589 084 st, vilka samtliga har en röst vardera.

Förslag till dagordning

 • 1. Stämmans öppnande
 • 2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman.
 • 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 • 4. Val av en eller flera justeringsmän.
 • 5. Godkännande av förslaget till dagordning.
 • 6. Prövning om stämman blivit behörigt sammankallad.
 • 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
 • 8. Beslut om fastställelse av bolagets resultaträkning och balansräkning.
 • 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 • 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 • 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
 • 12. Fastställande av arvoden åt styrelse samt revisor.
 • 13. Val av styrelse och i förekommande fall revisor samt suppleanter och revisorssuppleanter.
 • 14. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
 • 15. Stämmans avslutande.

 

Beslutsförslag i korthet

Resultatdisposition (punkt 9)
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

Beslut om att förnya bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. (punkt 11)
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, intill tiden fram till slutet av nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, eller av konvertibler eller teckningsoptioner berättigande till aktier, motsvarande (vid tänkt utövande av sådana konvertibler eller optioner i förekommande fall) högst tjugo (20) procent av vid var tid utestående antal aktier, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget ska kunna emittera aktier eller andra instrument i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget, till exempel i samband med finansiering av spelproduktion. Emissionskursen ska vara marknadsmässig. Övriga villkor beslutas av styrelsen och ska vara marknadsmässiga.

Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna samt val av styrelse (punkt 12)
Föreslås att inget styrelsearvode skall utgå till styrelseordförande samt ledamöter som ej är verksamma inom bolaget.

Vidare föreslås att till ordinarie styrelseledamöter omvälja Claes Wenthzel som styrelsens ordförande, Rade Prokopovic, Stefan Janse och Jan Benjaminsson som ledamöter.

Till revisor föreslås omval av Gabriella Hermansson, PricewaterhouseCoopers.

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Västra Storgatan 23, Nyköping från och med två veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

För mer information:
Rade Prokopovic
VD, SOZAP AB
Telefon: 0708-800-558
E-post: rade@sozap.com