Extraordinary General Meeting of SOZAP AB [sv]

POSTED BY admin February 18, 2020 in investor-relations
Post thumbnail

Kallelse
Extra Bolagsstämma SOZAP AB (publ) (556980 – 2241)

Aktieägarna i SOZAP AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 6 mars 2020 klockan 10.30 på Västra Storgatan 23, Nyköping.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska anmäla sin avsikt att delta senast onsdagen den 4 mars 2020.
Anmälan görs på telefon 070 88 00 558, via epost till rade@sozap.com eller per post till SOZAP AB (publ), Västra Storgatan 23, 611 32 Nyköping.
Aktieägare ska i anmälan ange namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och eventuella biträden.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till bolagsstämman.

Förslag till dagordning

 • 1 Stämmans öppnande.
 • 2 Val av ordförande vid stämman.
 • 3 Upprättande och godkännande av röstlängd.
 • 4 Godkännande av dagordning
 • 5 Val av en eller två justeringspersoner
 • 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 • 7 Val av ny styrelseledamot
 • 8 Val och byte av revisor
 • 9 Beslut om utgivande av teckningsoptioner till personal
 • 10 Beslut om utgivande av teckningsoptioner till styrelsen
 • 11 Mötet avslutas

 

Information om beslutsförslag

Förslag under punkten 7;
Val av en ny styrelseledamot. Valberedningen föreslår nyval av Jan Benjaminson för perioden fram till slutet av nästa årsstämma. Lars-Erik Bratt har valt att avgå ur styrelsen.

Förslag under punkten 8;
Valberedningen föreslår byte av revisorer och att PricewaterhouseCoopers utses till nya revisorer för perioden fram till slutet av nästa årsstämma.

Förslag under punkten 9 och 10;
Beslut om införande av teckningsoptionsprogram. Bolagets huvudägare föreslår att ett teckningsoptionsprogram tas fram för personalen och styrelsen. Optionsprogrammet motsvarar maximalt cirka 10 procent (60 500 aktier) av aktiekapitalet och antalet röster i Bolaget vid full utspädning per dagen för denna kallelse.
Optionerna är teckningsoptioner och kommer att värderas baserat på den senast genomförda emissionen och kostnaderna som ska betalas för optionerna beräknas enlig Black and Scholes-modellen.

För mer information, vänligen kontakta:
Rade Prokopovic / VD / +46 (0) 708 800 558 / rade@sozap.com